Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Projekt unijny "Żyrardów stawia na edukację"

We wszystkich żyrardowskich szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów przez dwa kolejne lata szkolne, zaczynając od 2018/2019 realizowany jest projekt unijny "Żyrardów stawia na edukację". 

W ramach projektu realizowane są różne formy zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów tj. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia (warsztaty, projekty edukacyjne) rozwijające postawę kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy
w zespole, zajęcia specjalistyczne. Głównym celem jest udoskonalanie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oprócz udziału w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, zostali objęci zajęciami specjalistycznymi. W ramach projektu będą doposażone pracownie przedmiotowe.

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowane były zajęcia wyrównawcze (matematyczno-przyrodnicze, języka angielskiego, matematyczne), koła zainteresowań (informatyczne, matematyczne, biologiczne), zajęcia specjalistyczne (terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, trening umiejętności społecznych), warsztaty (debata publiczna, kreacje artystyczne, plastyczne inspiracje).

 

Udział w zajęciach umożliwił naszym uczniom nie tylko uzupełnianie braków w wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań, talentów. Nie mniej ważne stało się kształcenie innowacyjności, aktywności, kreatywności, przedsiębiorczości, postaw prospołecznych, współpracy w zespole, wskazywania swoich mocnych stron, komunikacji, otwartości na innych, odpowiedzialności za zespół i za siebie, zdolności do osiągania wspólnych celów, twórczego i kreatywnego, krytycznego myślenia, korzystania z wolności wyrażania własnej opinii i poszanowania poglądów innych osób.

Do końca roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole zrealizowaliśmy 150 godzin zajęć wyrównawczych, 125 godzin kół zainteresowań, 175 godzin zajęć specjalistycznych, 40 godzin projektów edukacyjnych oraz 110 godzin warsztatów.