Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
z siedzibą w Żyrardowie  przy ul. Jasna 11. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 855 41 65  lub adres email: zsp1@zyrardow.pl

2)      może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod  
  adresem e-mail: iod.sp1@zyrardow.pl

3)      Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

4)      Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

5)      Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

6)      Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.

7)      Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8)      Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

9)      Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10)  Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

11)  Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Artykuły