Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girard zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jedynkazyrardow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Jasna, 11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Chaber, e-mail: zsp1@zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 468554165. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 1 usytuowana jest blisko centrum miasta przy ulicy Jasnej 11. Do budynku szkoły można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Do wejścia głównego szkoły prowadzi utwardzony teren zarówno z parkingu jak i od ulicy. Wejście do budynku odbywa się za pomocą dwóch schodów, które zapewniaja bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Po wejściu do budynku szkoły osoba niepełnosprawna ma zapewnioną asystę pracownika szkoły. Sekretariat, biblioteka, gabinet pielęgniarki, psychologa i pedagoga znajdujesię na wyższym parterze. Przy budynku szkoły znajduje się winda sięgająca do pierwszej kondygnacji, z wejściem usytuowanym w pobliżu parkingu. Dwie toalety w budynku szkoły są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku szkoły, celem załatwienia spraw urzędowych, można wejść z psem asystującym / psem przewodnikiem. Celem sprawnego załatwienia spraw można także kontaktować się z sekretariatem szkoły za pośrednictwem poczty e-mail: zsp1@zyrardow.pl.